Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dzień dobry,

25 maja tego roku w Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie m.in. zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi.

Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne.

Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, zmianie ulega polityka prywatności. Zmiany te nie wpływają w żaden sposób na jakość naszych usług.

Nowe postanowienia precyzują sposób przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzają szczegółowe informacje dotyczące Twoich uprawnień. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a także z treścią nowej polityki prywatności gabinetu kosmetycznego ANABEL Anny Jaklik.

Pozdrawiam

Anna Jaklik

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest.:

1.     Anna Jaklik, właściciel Gabinetu Kosmetycznego Anabel Anna Jaklik ul. Borkowska 17B/3, 30-438 Kraków, NIP: 676 228 69 43, REGON: 120495313 , telefon: 694 378 998,

 

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane w celu rejestracji wizyty, informowania o zakresie usług praktyki oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679). Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji celu przetwarzania – w każdym razie przez okres nie dłuższy aniżeli wynikający z przepisów prawa. 

Informujemy, że macie Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia,

- żądania usunięcia swoich danych osobowych, (prawo do zapomnienia)

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru,

- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przekazywane pracownikom oraz osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku cywilnoprawnego ze strony Administratora, oraz w miarę potrzeby uprawnionym organom.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, ani nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

Wszelkie Państwa żądania należy zgłaszać do Administratora listem poleconym na adres siedziby firmy.

Mając powyższe na uwadze, aby realizować ww. cele, w tym rejestrację wizyty, konieczna jest Państwa zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych. Niemniej musi być ona dobrowolna, świadoma oraz wyraźna. Prosimy zatem o przemyślane wyrażenie zgody albo odstąpienie od rejestracji telefonicznej lub osobistej.

Przez wyrażenie zgody na podanie i przetwarzanie danych rozumiemy zapisanie się na wybrany zabieg zgodny z ofertą gabinetu kosmetycznego ANABEL przez telefon oraz osobiście podając niezbędne dane potrzebne do zrealizowania zamówionej usługi (imię, nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail).II. Dane osobowe

§ 1

1.     Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet Kosmetyczny Anabel Anna Jaklik.

Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

2.     Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez gabinet Anabel Anna Jakllik są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

3.     Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.


§ 2
1.     Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą osoby fizyczne zatrudnione jako kosmetyczki, fryzjerki zajmujące się usługami zgodnie z profilem działalności firmy. Upoważnione do przetwarzania danych jest również biuro rachunkowe firmy Gabinetu kosmetycznego Anabel dla celów rozliczeń finansowych.


§ 3

1.     Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

2.     Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.     Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 4

1.     Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

2.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.


§ 5

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.


§ 6

1.     Dane "wrażliwe" tzn. karty pacjentów wykorzystywane są wyłącznie przez zatrudnionych pracowników na stanowisku kosmetyczka. Dane "Wrażliwe" nie są udostępniane osobom trzecim. Wykorzystywane wyłącznie w celach świadczenia usług kosmetyczki. Dane "wrażliwe" gromadzone są w bezpiecznym miejscu i przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia usługi

2.     Korzystając ze strony internetowej gabinetu Anabel gromadzone są wyłącznie dane statystyczne o ilości wejść na stronę. W żaden sposób nie są gromadzone dane o osobach wchodzących na stronę gabinetu (nie posiadamy takich technicznych możliwości i nie potrzebujemy takich danych) oraz Fun Page na profilu Facebook.

3.     W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres gabinetu Anabel.